MATER DEI

DAT IS CHRISTELIJK GEÏNSPIREERD ONDERWIJS, MET DIVERSITEIT ALS TROEF

Als katholieke school willen we de centrale waarden van liefde en zorg beleven en via onze dagelijkse inzet en ons concrete handelen overbrengen aan de kinderen.

Onze christelijke geloofsovertuiging blijft een levendige inspiratiebron voor ons engagement voor de zwaksten, de meest kwetsbaren en de minst bedeelden in de samenleving. Immers:

Wat je voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan (Mat25,40)

Waar we samen kennis-maken

Door de inzet van ons sterk gemotiveerd en bekwaam schoolteam willen we samen een eigentijds en toekomstgericht onderwijsproject aanbieden.

We richten ons daarbij tot alle kinderen uit de ruime omgeving.

We stellen ons verantwoordelijk voor alle kinderen die ons worden toevertrouwd en stoelen, ons engagement op drie stevige pijlers.

1. Door het aanbieden van kansrijk onderwijs,
2. gericht op het ontdekken van de wereld en de eigen innerlijke rijkdom,
3. op basis van een ‘echt’ ontmoeten,

Streven we ernaar om alle kinderen alle kansen te bieden tot een volwaardige en brede ontplooiing, veel te leren en een stevige basis op te bouwen voor een beloftevolle toekomst.

Door het aanbieden van kansrijk onderwijs

Zorgen voor een krachtige leeromgeving is onze passie. Wij willen dat kinderen geboeid raken en veel kunnen leren. Degelijk onderwijs organiseren – door heldere instructie te geven en veel gelegenheid te bieden tot zelfstandig leren en oefenen – zijn daartoe de basisingrediënten. We volgen de kinderen op de voet en reflecteren met hen regelmatig over hun leerproces. We streven goede leerresultaten na en geven de kinderen de kans om te tonen wat ze kennen en kunnen.

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en dezelfde kansen. Wij aanvaarden en waarderen de verschillen die er zijn en gaan op zoek naar kwaliteit en eigenheid van elk kind, van elke groep. Belangrijk is dat iedereen betrokken is en uitgedaagd wordt om op zijn/haar niveau en tempo te ontwikkelen. Om dit te realiseren maken we werk van een gedifferentieerde onderwijsaanpak en voorzien we extra ondersteuning indien nodig.

Door positieve verwachtingen, inzet, geduld en aanmoediging scheppen we telkens weer een rijkdom aan kansen en perspectieven.

Gericht op het ontdekken

Kennis en kunde zijn geen doel op zich. Door de kennis en de kunde die de kinderen op school opdoen, stellen we hen in staat te ontdekken hoe de wereld, zijzelf en de maatschappij in elkaar steken.

Voor de kinderen van de basisschool is de buurt en de stad de eerste “te–ontdekken-wereld”. Mater Dei wil daarom een open school zijn. Met een open schoolpoort en een open geest willen we met de kinderen de Sint-Jacobsbuurt en de stad Leuven verkennen en ontdekken. Een open poort wil ook zeggen dat we de buurt en de stad uitnodigen om ons onderwijsaanbod te verrijken. Organisaties, verenigingen en vrijwilligers uit de buurt en de stad die bij de ontdekkingstocht een gids kunnen/willen zijn, vormen voor ons dankbare partners.

Ontdekken en grenzen verleggen gaat verder dan het verkennen van de buitenwereld. Mater Dei wil ook de kinderen uitnodigen tot het ontdekken van de eigen binnenwereld via contact met en deelname aan kunstzinnige activiteiten in en buiten de school. Door het ‘kunstzinnig’ verhaal, beeld of beweging mee-te–maken, opent het kind zichzelf, ontdekt het zijn eigen waarde en presenteert het zich in zijn omgeving.

Op basis van ontmoeten

Mater Dei is voor ons, voor de kinderen en hun ouders een geborgen en warme plek waar men elkaar kan ontmoeten. Iedereen heeft recht op ons respect en onze erkenning/waardering voor zijn anders-zijn. We willen een spiegel zijn van de sociale diversiteit in de maatschappij en deze culturele en sociale verscheidenheid aanwenden als een rijkdom.

Er wordt een vertrouwensband tussen leerkracht en leerlingen tot stand gebracht. Medeleerlingen worden er toe aangezet om elkaar te helpen en de klasgroep wordt tot een hechte leergroep gevormd.

We willen dat alle ouders zich welkom voelen op school en betrekken hen als partner bij het opvoedings- en onderwijsproject dat we als schoolteam willen realiseren.

Visie

Praktisch

Partners

Contact